என்னுடைய பல பதிவுகள் பல்வேறுபட்டஇணையத்தளங்களிலும்,வலைப்பூக்களிலும் மற்றும் குழுமங்களிலும் வெளிவந்துள்ளன. அவ்வாறு வெளியிடுவது தவறில்லை. தயவுசெய்து அத்தகைய பதிவுகளை வெளியிடுபவர்கள் என்னுடைய வலைப்பூக்களின் பெயர்களை குறிப்பிட்டு வெளியிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

வலைப்பதிவாளர்கள் BLOGGERS அனைவரும் ஒட்டுண்ணிகளா ?

>> Friday, December 11, 2009

ஒட்டுண்ணி இணையதளம் என்றால் என்ன?
"BLOG SPOT - பிளாக் ஸ்பாட்" க‌ளெல்லாம் ஒட்டுண்ணிக‌ளாம்.
நவீன அறிவியல் ஆராய்ச்சியாம்.
கூறுகிறது.
http://www.ilayangudi.org/ily/news.php
இது உண்மையா? வாசகர்கள் கருத்திடவும்.
**********
ஆனால் பிளாக்கர்கள் BLOGGERS அனைவரையும் ஒட்டுண்ணிகள் ( PARASITE )என்று தலைப்பு பக்கத்தில் தம்பட்டம் அடித்த‌ இவ்விணைய தளம் http://www.ilayangudi.org/ily/news.php , தான் மட்டும் அன்றாடம் தினமலர் தின‌த்தந்தி உள்ளடங்கிய அனைத்து தமிழக பத்திரிக்கைகளிலிருந்தும் செய்திகள், ஃபோட்டோக்களையும் அவைகளின் இணையதளம் மூலமாக cut & paste செய்து அவைகளின் அனுமதி இன்றி தன்னுடையது போல் பதித்து வெளியிடுவதுடன்,

தன்னுடைய மெம்பர்களுக்கு மட்டும் லாக் இன் செய்து படிக்க " பிற இதழ்கள் " என்ற தலைப்பில் "ஜூனியர் விகடன் " பகுதிகளை அதன் அனுமதி இன்றி http://www.ilayangudi.org/ily/news.php பதிப்பித்து வருவது யார் அறிவார்?

click to enlarge

மீசான் ஃபான்டில் பிரசுரித்திருந்தது. நவீன அறிவியல் ஆராய்ச்சி ஒன்று கூறுகிறது.
etPd mwptpay;

xl;Lz;zp ,izajsk; vd;why; vd;d?

'gpshf;];ghl;" Nghd;w /g;uPahf toq;fg;gLk; jsq;fspy; jq;fis xl;bf;nfhz;Lk;> gpw ,izajsq;fspypUe;J ,nkapy;> Nghl;Nlh Nghd;wtw;iw jq;fsJ gad;ghl;Lf;F vLj;Jf; nfhz;Lk;> jq;fsJ nray;ghLfs; kf;fSf;F njupaNtz;Lk; vd;gjwfhf gpw ed;F tsu;e;Jtpl;l ,izajsq;fspy; jq;fsJ 'gpshf;];ghl;" ypq;f;fisg; gjpe;J gad;ngw epidf;Fk; ,izajsq;fSf;F xl;Lz;zp ,izajsk; vd;W ngau;. ,jid nray;gLj;JtJ ahnud;gjid ntspapy; fhl;bf; nfhs;shjJ ,jd; rpwg;gk;rq;fspy; (?) xd;W.

SOURCE : http://www.ilayangudi.org/ily/news.php
நவீன அறிவியல்

ஒட்டுண்ணி இணையதளம் என்றால் என்ன?

'பிளாக்ஸ்பாட்" போன்ற ஃப்ரீயாக வழங்கப்படும் தளங்களில் தங்களை ஒட்டிக்கொண்டும் பிற இணையதளங்களிலிருந்து இமெயில் போட்டோ போன்றவற்றை தங்களது பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துக் கொண்டும் தங்களது செயல்பாடுகள் மக்களுக்கு தெரியவேண்டும் என்பதறகாக பிற நன்கு வளர்ந்துவிட்ட இணையதளங்களில் தங்களது 'பிளாக்ஸ்பாட்" லிங்க்களைப் பதிந்து பயன்பெற நினைக்கும் இணையதளங்களுக்கு ஒட்டுண்ணி இணையதளம் என்று பெயர். இதனை செயல்படுத்துவது யாரென்பதனை வெளியில் காட்டிக் கொள்ளாதது இதன் சிறப்பம்சங்களில் (?) ஒன்று.


கூறுவது :-http://www.ilayangudi.org/ily/news.php

source: http://www.ilayangudi.org/ily/news.php

0 comments:

About This Blog

COME AGAIN

ISLAM HISTORY

Search This Blog

இளையாங்குடியர்களுக்காக‌ இளையான்குடியின் வெளிச்சம்.

Lorem Ipsum

COME AGAIN

இளையாங்குடி Dr.சாகிர் உசேன் கல்லூரி தொடக்கம்.

இளையாங்குடி Dr.சாகிர் உசேன் கல்லூரி ஸ்தாபகர்.
Animated avatar."இளையாங்குடி கல்லூரி தந்தை"மர்ஹூம் அல்ஹாஜ் வாஞ்ஜூர் பீர் முஹம்மது அவர்கள்.
"கல்லூரி வருகிறது" என்று பறை அடித்தவர்கள், 'நானாச்சு' கல்லூரியை அரசு கொடுத்த கெடுவுக்குள் கட்டித்தருகிறேன் என்றவர், மற்றும் பல உண்மையான உழைப்பையும் நிலத்தையும் தானமாக கொடுத்தவர்கள் ஊதியம் பெறாத இவர்களின் வாரிசுகளுக்குஇளையாங்குடியில் கல்லூரி உருவாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை எப்படி யார் யார் வித்திட்ட‌வ‌ர்கள் என்ப‌து விள‌ங்கும்உண்மை விளங்கும்.

.

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP